Święto drzewa – sadzimy drzewka na zrekultywowanym wysypisku śmieci

Co nam dają drzewa? Są miłe dla oka, oczyszczają powietrze, chronią przed palącym słońcem w upalny dzień, dają materiał na budowę domu i smaczne owoce. Powodów, dla których warto chronić drzewa jest zdecydowanie więcej – o czym należy pamiętać w dniu 10 października, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa.

Co minuta znika las naturalny, którego wielkość można porównać do 36 boisk do piłki nożnej, a co 3 lata wycinane są lasy tropikalne o powierzchni Polski – alarmują ekolodzy i przyrodnicy. A drzewo chronić warto, bo odgrywają one niebagatelną rolę w światowym ekosystemie.
Dlaczego drzewa są dla nas ważne?
Drzewa odgrywają bardzo znaczącą rolę dla życia na Ziemi. Jako największe rośliny i dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi.  Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Rośliny  drzewiaste są też doskonałym „konsumentem” CO2 z atmosfery przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi.
Drzewa produkują też największą spośród wszystkich roślin lądowych ilość substancji organicznych, które są pokarmem dla ludzi i zwierząt oraz głównym budulcem ich ciał. Rośliny drzewiaste stanowią najważniejszy składnik lasów, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków  roślin i zwierząt. Ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalne.

Kolejną rolą, jaką spełniają drzewa jest regulacja klimatu poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza i łagodzenie nagłych zmian temperatury. Stanowią też naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód.

Drzewa służą też jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a także przeciwpowodziowe, ponieważ przyczyniają się do umacniania brzegów rzecz, jezior i mórz. Sadzone wzdłuż ruchliwych dróg wpływają na ograniczenie hałasu.

Jednym z głównych skutków wylesienia jest utrata bioróżnorodności, która jest szczególnie dotkliwa w przypadku lasów tropikalnych, w których żyje ponad połowa wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Lasy tropikalne pokrywają obecnie jedynie ok. 6 proc. powierzchni lądów na Ziemi, czyli niespełna połowę powierzchni, którą zajmowały jeszcze 50 lat temu. Każdego roku na świecie ubywa 12-15 milionów hektarów lasów, co powoduje nieodwracalne zachwianie równowagi ekosystemu Ziemi.
Brak poszycia leśnego powoduje zaburzenia obiegu wody.  Ziemia szybko ulega erozji i nie wchłania wód opadowych, skutkiem czego są i lawiny błotne. Wylesienie ma dodatkowo ogromny wpływ na globalne ocieplenie ponieważ jest źródłem około 15-20 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych. Ich niszczenie powoduje zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze, a wiec wpływa na wzrost efektu cieplarnianego. Wycinanie lasów tropikalnych wpływa również na degradację zamieszkujących je plemion i grup etnicznych.

Wszędzie na świecie naturalne lasy narażone są na zagładę. Na starym kontynencie pozostał ostatni nizinny naturalny las – Puszcza Białowieska. W istni   ejących warunkach szczególnie ważna staje rola edukacji ekologicznej i zachęcanie do podejmowania rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

W ramach Święta Drzewa młodzież z kępickich szkół posadziła drzewka na zrekultywowanym wysypisku śmieci w Obłężu. To ważne by miejsca kiedyś zdegradowane odzyskiwały swój blask. 

W akcję sadzenia drzewek włączyły się władze Gminy Kępice, Spółdzielnia Socjalna RAZEM a także Nadleśnictwo Warcino. To ostatnie przekazało młodzieży wiele ciekawostek o drzewach.

Sadzenie drzewek odbyło się w ramach projektu „Środowisko dla pokoleń – kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Kępice” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.