Zgłoś swój pomysł

Gmina Kępice ogłasza nabór propozycji projektów do opracowywanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice”. Zgłaszane mogą być wyłącznie projekty społeczne (nieinwestycyjne), skierowane do mieszkańców z terenu miasta Kępice.

Mile widziane są inicjatywy wpisujące się w poniższe kierunki działań:

zwiększanie aktywności społecznej – pobudzanie mieszkańców do aktywności na rzecz środowiska, w którym żyją; integrowanie społeczności lokalnych;
działania skierowane do seniorów oraz dzieci i młodzieży – rozwój form wypoczynku, spędzania czasu wolnego, dostępu do sportu, kultury i edukacji, profilaktyki i usług zdrowotnych oraz inne działania zwiększające aktywność i integrację tych grup społecznych;
podnoszenie wiedzy i świadomości nt. gospodarowania przestrzenią miejską i dbania o nią (np. wykorzystywanie przestrzeni publicznych pod inicjatywy społeczności, ochrona przed zawłaszczeniem, zanieczyszczaniem i dewastowaniem, zrównoważone wykorzystanie zieleni miejskiej, zaangażowanie społeczności w planowanie inwestycji miejskich, podnoszenie estetyki);
zwiększanie świadomości ekologicznej (zieleń miejska, jakość powietrza, czystość wód i inne zagadnienia prowadzące do poprawy jakości środowiska w centrum miasta);
społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – działania ukierunkowane na nawiązanie i poprawę relacji przedsiębiorców ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi (udział w życiu społeczności lokalnej, wspieranie lokalnych instytucji i osób, współpraca z lokalnymi organizacjami, udział w kampaniach społecznych i in.); wzrost świadomości społecznej konsumentów, zwiększenie zaufania i lojalności konsumentów; podnoszenie standardów postępowania i wizerunku firmy wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) itp.;
Nabór trwa do 8 czerwca 2018 r. Propozycje należy zgłaszać na załączonej fiszce, drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kępicach (ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice). Propozycje projektów zostaną poddane weryfikacji przez zespół roboczy ds. rewitalizacji.

Umieszczenie danego projektu w programie rewitalizacji może ułatwić wnioskodawcy ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje dot. naboru projektów można uzyskać w Referacie Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Urzędu Miejskiego w Kępicach, tel. 59-857-66-21 wew. 31, e-mail: kbrzezinska@kepice.pl

Załączniki