Spotkania z mieszkańcami

Informujemy, że w ramach opracowywanego przez Gminę Kępice „Lokalnego Programu Rewitalizacji” prowadzone będą otwarte spotkania z mieszkańcami zgodnie z zarządzeniem nr 49/2018 Burmistrza Kępic.

Celem konsultacji jest :

  1. przeprowadzenie procesu edukacyjnego interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych procesu rewitalizacji w gminie Kępice,
  2. zaprezentowanie zasad oraz wyników wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kępice,
  3. przeprowadzenie badania społecznego mieszkańców na potrzeby pogłębienia diagnozy obszaru rewitalizacji w gminie Kępice,
  4. zaprezentowanie wyników pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji,
  5. włączenie mieszkańców w proces programowania rewitalizacji i wypracowanie wspólnie z nimi metod wpływu na ograniczanie negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji gminy Kępice,
  6. wypracowanie – wspólnie z mieszkańcami gminy Kępice – zakresu interwencji rewitalizacyjnej dedykowanej obszarowi rewitalizacji, który zostanie uwzględniony w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018 – 2023 dla Gminy Kępice,
  7. konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice

Zachęcamy więc mieszkańców i wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia aktywnego udziału w prowadzonych spotkaniach. Głos mieszkańców zapewni, że Program Rewitalizacji będzie odpowiedzią na problemy i potrzeby mieszkańców, co jest jego głównym celem.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami

Konsultacje społeczne w sprawie:
– projektu uchwał Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc i podawania napojów alkoholowych;
– Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice

 

Data Sołectwo Godzina
4 czerwca Korzybie 16:30
Barwino 17:10
Barcino 18:00
7 czerwca Bronowo 15:30
Osieki 16:10
Obłęże 17:00
12 czerwca Przytocko 15:30
Płocko 16:10
Pustowo 17:00
27 czerwca Podgóry 15:30
Osowo 16:10
Mzdowo 17:00
5 lipca Ciecholub 15:30
Biesowice 16:10
Darnowo 17:00
11 lipca Warcino 15:30
Żelice 16:10