Położenie

1. Położenie w kontekście regionu
Gmina Kępice leży w północnej Polsce, na terenie województwa pomorskiego, w południowo – zachodniej części powiatu słupskiego. Położona jest na skraju Wysoczyzny Polanowskiej, w dolinie rzeki Wieprzy, wchodzącej w skład Pojezierza Zachodniopomorskiego. Sąsiaduje z gminami: Kobylnica, Trzebielino i Miastko (woj. pomorskie) oraz Sławno i Polanów (woj. zachodniopomorskie).

2. Położenie w kontekście sieci transportowych
Położenie gminy spowodowało, że układ komunikacyjny składa się z szeregu dróg przebiegających przez cały jej teren, tworząc charakterystyczną „pajęczynę”, łączącą ze sobą zamieszkałe miejscowości.

W północnej części terenu gminy (w kierunku SE–NW) przebiega regionalna (wojewódzka) droga IV – III klasy technicznej (R 209) łącząca miejscowości: Sławno – Korzybie – Barwino – Barcino – Bytów. Druga co do znaczenia droga, to regionalna (wojewódzka) trasa przebiegająca od miejscowości Barcino (R 208) przez Obłęże – Kępice – Warcino – Chorówko do Polanowa.

W południowej części gminy, na niewielkim odcinku, przebiega droga kl. IV (wojewódzka nr 206) Polanów – Miastko.
Oprócz wymienionej drogi nr 208, przez Kępice przebiega trasa nr 108, prowadząca do Ciecholubia.

Na wschód od Gminy Kępice, przez miejscowość Suchorze przebiega ważna droga międzyregionalna (krajowa) MR 21, łącząca Słupsk – Biały Bór – Człuchów – Bydgoszcz.

Przez teren gminy w kierunku N – S przebiega linia kolejowa drugorzędna o znaczeniu krajowym, jednotorowa, zapewniająca łączność terenów byłego województwa słupskiego z południem (Słupsk – Kępice – Miastko – Biały Bór – Szczecinek – Piła) – przewidziana do elektryfikacji.

Trasy rowerowe, oprócz funkcji rekreacyjnej, pełnią też coraz większą rolę w powiązaniach zewnętrznych. Wyznaczone i czynne są drogi rowerowe z Kępic do Obłęża oraz do Warcina.

Przez teren gminy, w tym przez miasto Kępice, przebiega także szlak turystyczny pieszy (czarny).

3. Użytkowanie terenu
Powierzchnia gminy wynosi 29 305 ha, w tym miasta – 611 ha. Stanowi to 12,7% powierzchni powiatu słupskiego i 1,3% powierzchni województwa pomorskiego. Pod względem zajmowanego obszaru Gmina Kępice zajmuje trzecie miejsce w powiecie słupskim.

Udział i przestrzenny rozkład poszczególnych form użytkowania ziemi nadają gminie charakter leśno – rolniczy. W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy, co sprawia, że Gmina Kępice zajmuje pierwsze miejsce w powiecie pod względem lesistości. Lesistość obszaru wynosi 61,4% (średnio w powiecie 36,1%).

Użytki rolne zajmują niespełna 1/3 powierzchni gminy, wśród nich zdecydowanie przeważają grunty orne, które stanowią ponad 80% gruntów rolnych gminy. Grunty te występują wyspowo wśród zwartych kompleksów leśnych, ich większe jednolite areały znajdują się w północnej części gminy. Trwałe użytki zielone stanowią niespełna 5% obszaru gminy, co w dużej mierze związane jest ze znikomym udziałem naturalnych zbiorników wodnych i cieków.

W porównaniu do średnich wartości dla powiatu słupskiego, Gmina Kępice charakteryzuje się wyższym udziałem powierzchni lasów, niższy jest natomiast udział wszystkich pozostałych form użytkowania ziemi.

We władaniu Skarbu Państwa znajduje się ok. 84% całkowitej powierzchni gminy, osób fizycznych – ok. 10%, spółek prawa handlowego – ok. 4%, jednostki samorządowej Gminy Kępice – ok. 2%. Skarb Państwa reprezentowany jest głównie przez PGL Lasy Państwowe – ok. 65% całkowitej powierzchni obszaru) oraz Agencję Nieruchomości Rolnych (17%).

246 indywidualne gospodarstwa rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, w tym:
1 – 10 ha – 166 gospodarstw, 10 – 50 ha – 72, 50 – 100 ha – 4 i powyżej 100 ha
– 4 gospodarstwa. Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosiła 14,4 ha użytków rolnych (średnio w powiecie 13,8 ha).

We władaniu rolników indywidualnych znajduje się ok. 28% powierzchni użytków rolnych ogółem, w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych  ok. 49%), spółek prawa handlowego – 1 071 ha (12%).

Galeria