Adopcja zwierząt

W gminie Kępice działa Gminny Program Adopcji Psów. Szczegółowych informacji na temat adopcji zwierząt udziela Rafał Rakoczy, pok. nr 3.

Jak zaadoptować psa:

  1. Adoptujący zobowiązuje się do:
   • zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i właściwych warunków utrzymania,
   • zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych zabiegów weterynaryjnych,
   • zaopatrzenia zwierzęcia w obrożę,

zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu,

nie sprzedawać ani nie przekazywać zwierzęcia innej osobie, a o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności powiadomić Gminę i Sołtysa.

  1. Adopcji dokonuje się osobiście,
  2. Nowy opiekun psa zobowiązuje się na własny koszt oznaczyć psa przez czipowanie przed wypłatą rekompensaty i dostarczyć potwierdzenie o dokonaniu tej czynności.

Osoba adoptująca zwierzę podpisuje umowę adopcyjną, w której zobowiązuje się do dobrego traktowania psa, a w przypadku, gdy z jakiś nieprzewidzianych, niedających się usunąć okoliczności, nie będzie mogła się już dłużej nim opiekować- do nie porzucania go, lecz do znalezienia mu domu zastępczego lub oddania do schroniska, a o tym fakcie powiadomić Urząd Miejski w Kępicach.