Druki urzędowe do pobrania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od   3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od   1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór_wniosku_akcyza_2020

Ogólna klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku o akcyze

Formularz informacji

 

Stawki opłat i podataków

 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Rolnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o oszacowanie szkód

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 

Geodezja, nieruchomości, mieszkalnictwo

Umieszczenie w pasie drogowym

Ustalenie nr porządkowego nieruchomości

Wstępne warunki na lokalizacje zjazdu

Zajęcie pasa drogowego

Zaświadczenie o nadaniu nr porządkowego

Wniosek o sporzadzenie miejscowego planu

Wniosek plan miejscowy

Wniosek rewitalizacja

Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o przekształceniu (aktualny)

Wniosek o wykup mieszkania od gminy

Wniosek o przydział mieszkania komunalnego

Wniosek_o_nadanie_numeru

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (edytowalny)

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

 

Ewidencja działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

CEIDG IDO 2018-05-25

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

RODO alkohol

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć-1

 

Karta Rodzinne Kępice oraz Karta Dużej Rodziny

Wniosek Rodzinne Kępice

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na urządzeniach mobilnych

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Władza rodzicielska

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty

 

Druki dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji 2015

oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

 

Dokumentacja przetargowa

ANKIETA COVID 19

DANE OSOBOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA

NABYCIE DO MAJATKU OSOBISTEGO

OSWIADCZENIE MALZONKA

OSWIADCZENIE