Wykaz organizacji

Stowarzyszenie „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KĘPICACH”

KRS: 0000939114- Kępice – Rejestracja 16 grudnia 2021 r.

Ul. Pomorska 1/--- , 77-230 Kępice

Prezes: Elżbieta Rosiak

Wiceprezes: Stanisław Grześkowiak

Skarbnik: Barbara Pufelska

Sekretarz: Marzena Grabowska

Organ reprezentacji:

Sławomir Leoś

Małgorzata Lipska

Grażyna Dziedzic

 

Cel działania:

 1. Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.
 2. Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych.
 3. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, ochrony i promocji zdrowia.
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 7. Turystyki i krajoznawstwa.
 8. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. Pomocy Polakom i Polkom za granicą.

 

STOWARZYSZENIE "MY DLA WAS"

REGON: 221889442, NIP: 8393172534

PRZYTOCKO 17, 77-230 Kępice

 

Organ reprezentacji:

Prezes: Amadeusz Marcin Maciaszek

Skarbnik: Agnieszka Ewa Szulist

Sekretarz: Joanna Łazuchiewicz

 

 

Komisja Rewizyjna:

Aneta Butkiewicz                                                     

Grażyna Gwiżdż

Joanna Weronika Jankowska

 

Cel działania organizacji:

 1. AKTYWIZOWANIE I INTEGROWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO
 2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ
 3. PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I SPORTOWEJ
 4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ PROWADZENIE SZKOŁY W PRZYTOCKU
 5. NAUCZANIE, KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTYWANIA WIEDZY, WYCHOWANIA W ASPEKCIE MORALNYM, ETYCZNYM I DUCHOWYM
 6. PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI RUCHOWO, UPOŚLEDZONYMI ZE WSZELKIEGO RODZAJU DYSFUNKCJAMI
 7. TWORZENIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
 8. PROWADZENIA KURSÓW NAUKOWYCH, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I

POZASZKOLNYCH

 1. PROMOWANIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ, EKOLOGICZNEJ I DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ
 2. PROWADZENIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ZASADACH PRAWEM PRZEWIDZIANYM ZGODNIE Z USTAWĄ O SYSTEMIE OŚWIATY
 3. PROWADZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ

SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

 1. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ
 2. PROWADZENIE I ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

 

TOWARZYSTWO STRZELECKIE DIANA WARCINO

KRS 0000571085 — Warcino — Rejestracja 17 sierpnia 2015 r.
ul. 30A, 77-230 Warcino
Prezes Zarządu: Turczyn Jacek Adam
Wiceprezes Zarządu: Kujawski Arkadiusz Marek
Członek Zarządu – Sekretarz: Szydłowski Łukasz
Członek Zarządu – Skarbnik: Celuch Adriana
Członek Zarządu – Strzelmistrz: Morawiak Adam
Członek Zarządu – Chorąży: Dworszczak Adam

Organ reprezentacji:
Pietnoczka Eugeniusz
Kozłowski Sławomir Marian
Janikowski Zbigniew Kazimierz

Misja: celem działania Towarzystwa Strzeleckiego Diana Warcnio jest przede wszystkim rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczanych do strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego) i strzelectwa praktycznego; strzelectwa dynamicznego (ipsc, idpa); strzelectwa długodystansowego; sportów obronnych i militarnych, w szczególności wśród mieszkańców miejscowości Warcino, powiatu słupskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, jak również rozpowszechnianie wiedzy z zakresu strzelectwa, w tym strzelectwa sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (ipsc, idpa), strzelectwa długodystansowego oraz kolekcjonerstwo broni palnej, rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców miejscowości Warcino, powiatu słupskiego
i Rzeczypospolitej.

KÓŁKO ROLNICZE – KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH W KĘPICACH „KĘPICZANKI”

KRS 0000567020 — Kępice — Rejestracja 14 lipca 2015 r.
ul. Tadeusza Bielaka 3/13, 77-230 Kępice
Prezes: Lubińska Zofia
Wiceprezes: Górawska Maria Aleksandra
Sekretarz: Drojman Albina
Organ reprezentacji:
Czubajewska Maria Teresa
Baryła Zenona Teresa
Lisowska Maria

Koło Gospodyń Miejskich „Kępiczanki” powstało w grudniu 2008 roku. Swoją siedzibę ma w lokalu w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice, gdzie prowadzi swoją działalność kulinarną i reprezentacyjną. Koło bierze udział w różnych festynach, dożynkach, turniejach gminnych. Koło Gospodyń gotuje, śpiewa, korzysta z zaproszeń innych kół gospodyń.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODGÓRACH
KRS 0000549560 — Podgóry — Rejestracja 20 marca 2015 r.
ul. 28, 77-230 Podgóry
Prezes: Mondry Mieczysław Franciszek
Gospodarz: Podliński Józef Szczepan
Sekretarz: Żmuda Trzebiatowski Władysław
Skarbnik: Urbański Hubert
Naczelnik: Biernacki Krzysztof

Komisja rewizyjna:
Sobulski Paweł
Piotrowski Piotr
Gałkowski Stanisław

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
  oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi
  i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
  oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
  oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska, 7)wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

STOWARZYSZENIE „ZIELONY LAS”

KRS 0000525753 — Barcino — Rejestracja 7 października 2014 r.
ul. 77, 77-230 Barcino
Prezes: Łunkiewicz Krzysztof
Sekretarz: Dymkowski Krzysztof
Skarbnik: Reszetar Andrzej

Komisja rewizyjna:
Łunkiewicz Stefan
Wlazłowski Jarosław
Adamiuk Antoni Bernard

Misja:

 1. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 2. promowanie gminy Kępice i jej mieszkańców,
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i świadczenia pomocy na ich rzecz,
 5. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 6. działania na rzecz szeroko pojętej ochrony przyrody, budowanie postaw proekologicznych i zwiększanie świadomości społecznej w jej zakresie,
 7. działania edukacyjne związane z ochroną przyrody, świadomości społecznej i kształtowanie postaw obywatelskich,
 8. działania związane z ochroną miejsc pamięci związanych z historią pomorza.

FUNDACJA AD-RENALINA

KRS 0000515034 — Korzybie — Rejestracja 30 lipca 2014 r.
ul. Młyńska 3, Korzybie
77-230 Kępice
Prezes Zarządu: Husar Anna
Wiceprezes Zarządu: Siwek Małgorzata
Członek Zarządu: Nowak Izabela
Członek Zarządu: Perczyński Jerzy
Członek Zarządu: Hołubiuk Radosław

Rada Fundacji:
Majewska Magdalena
Huruk Jan
Chaberski Maciej

Misja:

 1. wspomaganie dzieci i młodzieży (do lat 26) z chorobami nerek, po transplantacji i dializowanych oraz członków ich rodzin.
 2. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z chorobami nerek będącymi w trudnej sytuacji materialnej.
 3. upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek, możliwości ich leczenia w formie publikacji, wykładów, odczytów, seminariów, konferencji oraz poprzez stronę internetową i wszelkie inne formy masowego przekazu.
 4. umożliwienie wzajemnego kontaktu, wymiany doświadczeń rodzinom dotkniętym chorobą dziecka.
 5. działanie na rzecz dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.
 6. krajoznawstwo, wypoczynek i turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.
 7. działania na rzecz promocji aktywności fizycznej i jej wpływu na rozwój dziecka po transplantacji.
 8. popularyzacja idei transplantacji.

KÓŁKO ROLNICZE – KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BARCINIE

KRS 0000503877 — Barcino — Rejestracja 31 marca 2014 r.

77-232 Barcino 39A
Prezes: Makar Helena
Wiceprezes: Prągowska Anna
Sekretarz: Bronka Agnieszka

Komisja rewizyjna:

Gliwa Daniela

Roczniak Barbara

Wójcik Jolanta

Misja:

 1. utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych,
 2. równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi,
 3. obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych i ich rodzin,
 4. rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności,
 5. zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji,
 6. poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej,
 7. troska o dobro i rozwój wspólnoty mieszkańców, w tym obrona słusznych interesów osób, rodzin i grup społecznych,
 8. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 9. organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji narodowych i regionalnych,
 10. dbałość o kulturę, tradycję, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wspólnoty lokalnej,
 11. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego,
 12. podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego,
 13. uczestnictwo w organizowanych przez organ administracji publicznej konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,
 14. podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 15. integracja i aktywizacja mieszkańców wsi,
 16. szerzenie kultury kulinarnej,
 17. podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi,
 18. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Ul. Niepodległości 6

77-230 Kępice

Prezes: Jerzy Flegel

Skarbnik: Sylwia Ziemianowicz

Misja: Promocja idei krwiodawstwa i działalności społecznej na rzecz zdrowia i aktywności fizycznej.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ MIASTA I GMINY KĘPICE „RAZEM DLA KĘPIC”

KRS 0000433738 — Kępice — Rejestracja 28 września 2012 r.
ul. Pomorska 1, Kępice
77-230 Kępice
Prezes: Brzezińska Ugorek Karolina
Wiceprezes: Jankowska Daria
Skarbnik: Kaczmaryk Anna Barbara

Komisja rewizyjna:
Szulist Agnieszka Ewa
Bednarek Maciej Piotr
Kaczyńska Karolina

Misja: celem stowarzyszenia jest wykorzystywanie walorów przyrodniczych, służących zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kępice, działania proekologiczne, w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji, promowanie turystyki, krajoznawstwa, sportu i rekreacji.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARCINIE

KRS 0000384650 — Barcino — Rejestracja 13 czerwca 2011 r.
ul. 1, 77-232 Barcino
Prezes: Śliwka Stanisław Jan
Naczelnik: Stocki Robert Mirosław
Skarbnik: Adamiuk Antoni Bernard
Sekretarz: Stocka Urszula Sabina
Członek Zarządu: Piątko Jan

Komisja rewizyjna:
Kwaca Wioletta
Nowak Małgorzata
Juzba Bogumił Zygmunt

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZYJAZNA DŁOŃ”

KRS 0000382390 — Kępice — Rejestracja 20 kwietnia 2011 r.
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
Prezes Zarządu: Żmuda Trzebiatowski Władysław
Wiceprezes Zarządu: Losik Łukasz Daniel
Sekretarz: Kaczmaryk Anna
Skarbnik: Grabowska Marzena
Członek Zarządu: Goplarek Iwona

Komisja rewizyjna:
Deszczyków Ireneusz
Gałecka Beata
Tyrka Katarzyna Magdalena
Deszczyków Ireneusz

Misja: celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich opiekunom.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KĘPICACH

KRS 0000345994 — Kępice — Rejestracja 21 stycznia 2010 r.
ul. Składowa 2/B, 77-230 Kępice

Prezes: Kurkierewicz Dariusz
Gospodarz: Budzyński Waldemar Andrzej
Wiceprezes – Naczelnik:Kamowski Krzysztof Czesław
Skarbnik: Grachel Aneta Magdalena
Sekretarz: Koniuszek Katarzyna Małgorzata
Członek Zarządu: Tyc Marian
Kronikarz: Żaczek Leszek Józef
Członek Zarządu: Waszak Filip Michał

Komisja rewizyjna:
Kropidłowski Jarosław
Borodziuk Marta Romualda
Szczerba Michał Władysław

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych i przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
  oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE MZDOWIE

KRS 0000342626 — Mzdowo — Rejestracja 26 listopada 2009 r.
ul. Remiza, 77-329 Mzdowo
Prezes: Bućko Paweł
Sekretarz: Taukin Andrzej
Wiceprezes: Łepecki Piotr Andrzej
Członek: Deluga Ryszard
Członek: Kozicki Sławomir Mateusz
Wiceprezes Naczelnik: Kozicki Radosław Paweł
Skarbnik: Wasilewska Karolina Wiktoria

Komisja rewizyjna:
Sulima Henryk
Bednarek Ryszard Wojciech
Bućko Piotr

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcji ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORZYBIU

KRS 0000317970 — Korzybie — Rejestracja 19 listopada 2008 r.
ul. Dworcowa 11, Korzybie
77-230 Kępice
Prezes Zarządu: Miszczyk Jacek
Wiceprezes: Wolańska Lidia Anna
Naczelnik: Olszyna Jacek
Skarbnik: Czepiel Iwona
Gospodarz: Kępa Janusz Piotr
Sekretarz: Janakiewicz Katarzyna
Kronikarz: Domaszk Natalia

Komisja rewizyjna:
Piechowski Paweł
Dembińska Andżelika
Szewczyk Adam

Misja:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcji ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY LEŚNEJ W WARCINIE

KRS 0000054682 — Warcino — Rejestracja 24 października 2001 r.
ul. 1, 77-230 Warcino

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia: Mazur Marek Piotr
Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia: Zabłocki Ryszard
Członek Zarządu Stowarzyszenia: Jankowiak Leszek Władysław
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia: Jankowiak Leszek
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia: Szydłowska Bogumiła
Członek Zarządu Stowarzyszenia: Wentowski Tadeusz Grzegorz
Członek Zarządu Stowarzyszenia: Wiśniewski Edward

Komisja rewizyjna:

Szydłowski Krzysztof

Pilak Piotr

Muszyński Jerzy

Misja: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie jest organizacją pozarządową założoną przez 22 osobowy Komitet Założycielski w dniu 01 czerwca 1999r. Celem Stowarzyszenia jest kreowanie dalszego rozwoju oraz utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonowania dawnego Zespołu Szkół Leśnych a aktualnie Technikum Leśnego w Warcinie – jedynej takiej placówki oświatowo-wychowawczej na Pomorzu.