Czyste Powietrze

W Urzędzie Miejskim w Kępicach działa ważny punkt. Warto skorzystać z nieodpłatnej pomocy.

Informujemy, że w Kępicach funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Jest to wynik zawartego porozumienia pomiędzy naszym samorządem, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Z punktu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy, zainteresowani szeroką ofertą programu. Dotyczy on m.in. wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – informuje Remigiusz Ciereszko, koordynator programu z ramienia Urzędu Miejskiego. Projekt przeznaczony jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych, bądź zabudowy bliźniaczej. Z udzielanych konsultacji korzysta coraz więcej osób. – Do tej pory blisko stu mieszkańców uzyskało dotacje na realizację prac wynikających z Programu „Czyste Powietrze”. Każda chętna osoba spełniająca warunki udziału w programie może liczyć na pełne wsparcie – deklaruje Remigiusz Ciereszko. Na co dzień, punkt funkcjonuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju 109. Ponadto, konsultacje udzielane są także podczas  festynów i imprez gminnych w specjalnie przygotowanym stanowisku. Wszelkie istotne informacje udzielane są także telefonicznie pod nr 726 077 230, bądź 59 857 66 21 oraz pod linkiem www.czystepowietrze.gov.pl

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 106

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 54

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 812 564,83 zł

Stan na dzień: 30 września 2023 r.

 

 

W związku z otrzymywanymi informacjami o pojawianiu się nieuczciwych firm oferujących usługi w ramach Czystego Powietrza, NFOŚiGW przygotował komunikat dla potencjalnych beneficjentów.

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów   realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach   przedsięwzięcia   na własne ryzyko .

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)   – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)   – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON   (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów –    Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)    – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!