Europejskie Wsparcie Młodych

Gmina Kępice w partnerstwie z ZDZ w Słupsku wkrótce rozpoczynają nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie pt.: „Europejskie Wsparcie Młodych”. Projekt będzie realizowany w terminie 01.08.2016 do 30.09.2017.

Uczestnikami projektu mogą być:

tylko i wyłącznie osoby młode, w tym również z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 lat do 29 r. ż., w szczególności:

 • osoby pozostające bez pracy,
 • osoby niezarejestrowane w urzędach pracy (bierne zawodowo),
 • osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (co najmniej od 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych oraz nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym) tzw. młodzież NEET*

* Młodzież NEET to osoba należąca do kategorii wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupska.

Uczestnikami mogą być osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie ogólnokształcące lub zasadnicze zawodowe).

 

Co oferujemy:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla uczestnika/uczestniczki w okresie od sierpnia do listopada 2016 r.;
 • zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego w okresie sierpień-grudzień 2016 (m.in. zajęcia z autoprezentacji, jak szukać i znaleźć pracę, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej),
 • kursy zawodowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownych uprawnień (rodzaje kursów zostaną zaproponowane po uzyskaniu informacji o możliwościach i predyspozycjach uczestników) w okresie styczeń-marzec 2017,
 • animację pracy obejmująca spotkania z doradca zawodowym, coachem i pośrednikiem pracy w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.,
 • 3-miesięczne staże zawodowe w okresie kwiecień-wrzesień 2017 r.
 • zwrot kosztów dojazdu przez pierwszy miesiąc zatrudnienia dla osób, które podejmą pracę najdalej od miejsca zamieszkania

W ramach projektu zapewniamy:

 • badania lekarskie, materiały szkoleniowe, ubrania robocze, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW,
 • stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe.

Gdzie szukać informacji:

Informacje nt. uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57 (tel. 059 845 27 27 w. 412), www.zdz.slupsk.pl oraz w Gminie Kępice, przy ul. Niepodległości 6 w Kępicach (tel. 059 857 66 21), www.kepice.pl.

Nabór uczestników będzie prowadzony w okresie od sierpnia do listopada 2016 r.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie. Oznacza to w praktyce, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia, tj. osoby do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).