Sprawozdanie z realizacji zadania

Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego oraz edukacyjnego wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego

w ramach umowy nr WFOŚ/D/II-9.S/56/2016 dot. zadania pn.:

Ochrona Bioróżnorodności – Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Kępice

Wszystkie zakładane w projekcie zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem. W ramach projektu zorganizowano konkursy na prace techniczno-plastyczne wśród uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, wykonawców prac nagrodzono. Zwycięzcy konkursu na poziomie gimnazjalnym udali się na wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego. Zorganizowano piknik ekologiczny. Wydano 3 artykuły w gazecie oraz rozdystrybuowano broszury edukacyjne o tematyce bioróżnorodności. Zarządzanie projektem przebiegało pomyślnie.

Zakładany w projekcie efekt ekologiczny – wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Kępice w temacie bioróżnorodności, głównie w zakresie zagrożeń, jakie niesie rozprzestrzeniania się i inwazja Barszczu Sosnowskiego, został w pełni zrealizowany. Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży – szczególnie ważnego segmentu działań edukacyjnych przyniosło wymierne efekty. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, można się spodziewać, że wprowadzane w przyszłości inwestycje i zmiany będą znajdowały przychylność społeczeństwa. W pewnym stopniu poprzez nabytą w projekcie świadomość ekologiczną dzieci i młodzież będą kształtować także proekologiczny model konsumpcyjny w rodzinie. Dzięki temu podczas zakupów będą wybierane np. opakowania wielokrotnego użytku.

Powyższy efekt ekologiczny jest swoistą pochodną efektu rzeczowego zadania, który wygląda następująco:

 

 • Liczba zrealizowanych pikników ekologicznych: 1
 • Liczba wydanych broszur informacyjnych: 2000 szt.
 • Liczba artykułów w bezpłatnej gazecie wydawanej przez Gminę Kępice – PULS KĘPIC: 3
 • Liczba tablic edukacyjnych: 20 szt.

Cel główny projektu osiągnięto dzięki realizacji poniższych celów szczegółowych założonych na etapie wnioskowania o dotację.

 • Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy Kępice;
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 • Uwrażliwienie mieszkańców gminy Kępice na problemy związane  z ochroną środowiska naturalnego;
 • Upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju i kształtowanie nowych przyzwyczajeń, modelu życia we współczesnym świecie;
 • Motywowanie mieszkańców do pogłębiania wiedzy  z zakresu  ekologii i  ochrony środowiska;
 • Upowszechnianie wiedzy o problemach ochrony środowiska i ekologii;
 • Aktywizowanie mieszkańców gminy Kępice do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody;
 • Uświadamianie mieszkańcom gminy skutków działalności człowieka na stan środowiska naturalnego  oraz w konsekwencji  wpływu środowiska na zdrowie ludzi.

 

Wszyscy uczestnicy działań edukacyjnych byli na bieżąco informowani o współfinansowaniu działań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronie www Wnioskodawcy – Gminy Kępice, utworzono zakładkę przedstawiającą wszelkie aktualne informacje na temat projektu. Wiadomości ukazywały się również na portalu społecznościowym Gminy (facebook). Przy wejściu do urzędu oraz w biurze projektu umieszczono informację (korzystamy z dofinansowania WFOŚiGW wraz z właściwym logo).

Na udostępnianych regulaminach konkursów, informacjach o pikniku ekologicznym czy też wynikach konkursu i dyplomach –  umieszczano wiadomość o współfinansowaniu projektu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Również artykuły w gazecie posiadały właściwe oznaczenie i wzmiankę o źródle finansowania.

Broszury dystrybuowane do domów mieszkańców gminy posiadają właściwe oznaczenia.

Organizatorzy pikniku ekologicznego, w jego trakcie, wielokrotnie podkreślali, iż jest on współfinansowany ze środków WFOŚiGW.

 

Piknik odbył się 28.05.2016 roku i brało w nim udział ok. 300 osób.

Program pikniku:

 • Godzina 9:00 – zbiórka osób wyrażających cheć uczestnictwa w pikniku w Kepicach, przy Urzędzie Miejskim. Przejazd autobusem nad jezioro w Korzybiu
 • Godzina 10:00 – 14:00 – piknik ekologiczny – wyodrębniono trzy strefy:

o             Strefa edukacyjna: warsztaty, punkt informacji ekologicznej;

o             Strefa sportu: gry i zajęcia sportowe z wykorzystaniem surowców wtórnych

o             Strefa relaksu: dla dzieci, np. zjeżdżalnie, dmuchane zamki, trampolina, malowanie twarzy itp.

 • Godzinna 10:00 – 11:00 – rajd pieszy wokół jeziora ekologiczną ścieżką edukacyjną z leśnikiem – Grupa I
 • Godzina 11:00 – 12:00 – rajd pieszy wokół jeziora ekologiczną ścieżką edukacyjną z leśnikiem – Grupa II
 • Godzina 12:00 – 13:00 – rajd pieszy wokół jeziora ekologiczną ścieżką edukacyjną z leśnikiem – Grupa III
 • Godzina 13:00 – ognisko, darmowe lody dla wszystkich uczestników

 

Uczestnicy i laureaci konkursów ekologicznych otrzymali dyplomy. Nagrody przekazano dyrektorom szkół biorących udział w konkursach – a nagrody wręczano uczniom podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Kategoria:

 • Przedszkola i klasy O – praca plastyczna

I miejsce: Grupa „O” w ZS w Kępicach, opiekun grupy: Ewa Baniuszewicz

Nagroda: Chusta animacyjna i 7 gier edukacyjnych

II miejsce: Przedszkole przy ZS w Barcinie, opiekun grupy: Elwira Wilma

Nagroda: Chusta animacyjna i 14 gier edukacyjnych

 • Klasy I-III szkół podstawowych – plakat

I miejsce: Klasa III Szkoła Podstawowa w Warcinie, opiekun grupy: Iwona Durzyńska (praca wyróżniona – autor: Blanca Ślusarska)

Nagroda: Chusta animacyjna i 4 sztuki puzzli edukacyjnych

II miejsce: Klasa III B, Szkoła Podstawowa w Kępicach, opiekun grupy: Krystyna Łyszyk

Nagroda: Chusta animacyjna i puzzle edukacyjne (1 szt.)

III miejsce: Klasa II C, Szkoła Podstawowa w Kępicach, opiekun grupy Julita Łuczak

Nagroda: Chusta animacyjna i 5 sztuk puzzli edukacyjnych

 • Klasy IV- VI szkół podstawowych – prezentacja multimedialna

I miejsce: klasa IV Szkoła Podstawowa w Korzybiu, wychowawca Renata Olszewska

Nagroda: Mikroskop oraz globusy (13 szt.)

 • Gimnazja – klasy I-III – film

I miejsce: Gimnazjum w  Kępicach, opiekun grupy Aleksandra Ziętalak

Nagroda: Wycieczka do SPN

 • Nauczyciele – konspekt lekcji

I miejsce: Beata Krupa – Zespół Szkół w Warcinie

Nagroda: Aparat cyfrowy

 

Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego odbyła się dna 20.07.2016 r. brało w niej udział 10 uczniów Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach wraz z 2 opiekunami. Wycieczka te stanowiła nagrodą dla uczniów będących laureatami konkursu „Barszcz ginie w Eko-gminie” (zajęcie I miejsca w kategorii Gimnazjum).

 

W konkursach udział wzięli:

 

 1. Grupa „O” w ZS w Kępicach
 2. Przedszkole przy ZS w Barcinie
 3. Klasa III Szkoła Podstawowa w Warcinie
 4. Klasa III B, Szkoła Podstawowa w Kępicach
 5. Klasa II C, Szkoła Podstawowa w Kępicach
 6. klasa IV Szkoła Podstawowa w Korzybiu
 7. Gimnazjum w Kępicach
 8. Beata Krupa – Zespół Szkół w Warcinie (kategoria Nauczyciele)

 

Gazety ukazały się w wydaniach: lipiec/sierpień, listopad i grudzień w nakładzie 3000 egzemplarzy.

Broszury rozdystrybuowała Spółdzielnia Socjalna RAZEM mająca uprawnienia operatora pocztowego. Dystrybucja wykonana została na podstawie zlecenia. Pracownicy Spółdzielni broszury edukacyjne umieszczali w skrzynkach na listy bądź wręczali osobiście.

Kubki wręczano uczestnikom konkursów podczas pikniku ekologicznego.

 

Informacje przekazywane były na stronie internetowej Gminy Kępice, tablicach ogłoszeń zarówno w budynku Urzędu Miejskiego jak i wszystkich szkól z terenu Gminy Kępice oraz tablicach ogłoszeń 17 sołectw gminy.

Wiadomości ukazywały się również na portalu społecznościowym gminy – Facebook.

Informacje o konkurach przekazywane były również bezpośrednio do szkół – a następnie nauczyciele przekazywali wiadomości uczniom. Informacje o pikniku przekazywane zostały również przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Projekt został zrealizowany w całości, a zakładane cele i rezultaty osiągnięte.