Dla mieszkańca

Policja
Komisariat Policji w Kępicach Plac Wolności 23, 77-230 Kępice tel. 59 823 28 50
Obrona cywilna
W Urzędzie Miejskim załatwisz następujące sprawy związane z bezpieczeństwem i obroną cywilną, pok. Nr 3 prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną...
Zarządzanie kryzysowe
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy Kępice jest burmistrz. Do zadań burmistrza  miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 1)...
Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie gminy funkcjonuje osiem jednostek OSP: Barcino, Biesowice, Kępice, Korzybie, Mzdowo, Podgóry, Przytocko i Warcino. Jednostki OSP Kępice, Korzybie i Biesowice włączone...
Segregacja odpadów
Należy wyrzucać Nie należy wyrzucać   Metale i tworzywa sztuczne odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach butelek...
Stawki za wywóz odpadów
Obowiązujące stawki za odpady: 54 zł nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych 27 zł selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Deklaracja
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie...
Obowiązki właściciela nieruchomości
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), właściciel nieruchomości: ...
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kępicach, dalej PSZOK, zlokalizowany jest na ul. Składowej 5 w Kępicach (przed Miejską Oczyszczalnią...
Harmonogram wywozu odpadów